آرشیو
عنوان فروش خرید زمان آخرین به روز رسانی
یورو 0 28,900 15، آبان 1401 14:24:00
دلار آمریکا 0 34,140 15، آبان 1401 13:59:00
دلار آمریکا 33,890 0 15، آبان 1401 13:54:00
دلار آمریکا 34,475 0 15، آبان 1401 13:48:00
دلار آمریکا 34,484 0 15، آبان 1401 13:42:00
دلار آمریکا 34,473 0 15، آبان 1401 13:17:00
دلار آمریکا 34,451 0 15، آبان 1401 13:14:00
یورو 34,627 0 15، آبان 1401 13:13:00
دلار آمریکا 0 34,125 15، آبان 1401 12:44:00
دلار آمریکا 34,462 0 15، آبان 1401 12:21:00
دلار آمریکا 34,449 0 15، آبان 1401 12:15:00
دلار آمریکا 33,891 0 15، آبان 1401 12:00:00
یورو 0 34,800 15، آبان 1401 11:09:00
دلار آمریکا 0 34,130 15، آبان 1401 10:42:00
دلار آمریکا 0 34,415 14، آبان 1401 15:19:00
دلار آمریکا 33,889 0 14، آبان 1401 15:10:00
دلار آمریکا 0 34,430 14، آبان 1401 15:05:00
دلار آمریکا 0 34,410 14، آبان 1401 15:02:00
دلار آمریکا 33,891 0 14، آبان 1401 14:25:00
دلار آمریکا 0 34,320 14، آبان 1401 14:16:00