آرشیو
عنوان فروش خرید زمان آخرین به روز رسانی
یورو 48,764 48,277 29، اردیبهشت 1403 10:03:00
دلار 44,868 44,420 29، اردیبهشت 1403 10:02:00
یورو 48,720 48,233 27، اردیبهشت 1403 10:03:00
دلار 44,868 44,420 27، اردیبهشت 1403 10:01:00
یورو 48,539 48,054 26، اردیبهشت 1403 10:01:00
دلار 44,868 44,420 26، اردیبهشت 1403 10:00:00
یورو 48,435 47,951 25، اردیبهشت 1403 10:03:00
دلار 44,868 44,420 25، اردیبهشت 1403 10:02:00
دلار 44,879 44,430 24، اردیبهشت 1403 10:02:00
یورو 48,334 47,851 24، اردیبهشت 1403 10:02:00
یورو 48,356 47,873 23، اردیبهشت 1403 10:02:00
دلار 44,879 44,430 23، اردیبهشت 1403 10:01:00
یورو 48,344 47,861 22، اردیبهشت 1403 10:04:00
دلار 44,879 44,430 22، اردیبهشت 1403 10:04:00
دلار 44,783 44,336 20، اردیبهشت 1403 10:03:00
یورو 48,164 47,682 20، اردیبهشت 1403 10:02:00
دلار 44,783 44,336 19، اردیبهشت 1403 10:02:00
یورو 48,225 47,742 19، اردیبهشت 1403 10:01:00
یورو 48,272 47,790 18، اردیبهشت 1403 10:02:00
دلار 44,783 44,336 18، اردیبهشت 1403 10:02:00